Tính nhanh: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Tính nhanh: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128

*

*

(=frac11-frac12+frac12-frac14+.........+frac164-frac1128=frac11-frac1128=frac127128)


*

(frac12+frac14+frac18+frac116+frac132+frac164+frac1128)

(=1-frac12+frac12-frac14+frac14-frac18+frac18-frac116+frac116-frac132+frac132-frac164+frac164-frac1128)

(=1-frac1128)

(=frac127128)


Xem thêm: Kích Thước Cửa Nhà Vệ Sinh Đẹp Hợp Lý Theo Phong Thủy, Kích Thước Cửa Nhà Vệ Sinh

ta có:

1-1/2

1/2-1/4

1/4-1/8

biểu thức trên được viết lại là:

127/128


một nửa x 1/4 x 1/6 x 1/8 x 1/16 x 1/32 x 1/64 x 1/128

=( 1-một nửa ) + ( một nửa - 1/4 ) + ( 1/4 -1/6 ) + (1/6 - 1/8 ) + ( 1/8 - 1/16 ) + ( 1/16 - 1/32 ) + (1/32 - 1/64 ) + ( 1/64 - 1/128 )

= 1- 1/128

= 128/128 - 1/128

=127/128

Chúc các bạn học tập giỏi nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Ta thấy 1/2=1-1/2

1/2+1/4=3/4=1-1/4

1/2+1/4+1/8=7/8=1-7/8

.............................

Tương tự , ta có :

Đáp số : 127/128


12+14+18+116+132+164+1128

=(1+12+14+18+116+132+164)-(12+14+18+116+132+164+1128)

=1-1128

127128


Bài làm cho :

Ta gồm :

(frac12+frac14+frac18+frac116+frac132+frac164+frac1128)

(=1-frac12+frac12-frac14+frac14-frac18+frac18-frac116+frac116-frac132+frac132-frac164+frac164-frac1128)

(=1-frac1128)

(=frac127128)

Chúc bạn làm việc giỏi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tính nhanh:

(frac12+frac14+frac18+frac116+frac132+frac164+frac1128)


1. Tính nhanh

(frac12+frac14+frac18+frac116+frac132+frac164+frac1128)