Star

Hãy nhập câu hỏi của bạn, au-79.net sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Star

Số các số tự nhiên có 3 chữ số là:

(999 - 100) : 1 + 1= 900 (số)

Xét các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau:

Gọi làabc

+ Có 9 cách chọn a (a khác 0)

+ Có 9cách chọn b (b khác a)

+ Có 8 cách chọn c (c khác b,a)

Có tất cả:

9 x 9 x 8 = 648 (số)

Số các số thỏa mãn là:

900 - 648 = 252 (số)

Đ/S....Số có 3 chữ số có tất cả là 9 x 10 x 10 = 900 số

Số có 3 chữ số khác nhau là: 9 x 9 x 8 = 648 số

Số có 3 chữ số có ít nhất 2 chữ số giống nhau là: 900 - 648 = 252 sốSố lượng các số có ba chữ số là : ( 999 - 100 ) : 1 + 1 = 900 ( số )

Ta có :

Có 9 cách chọn chữ số hàng trăm .

Xem thêm: Cách Dùng Trigger Trong Powerpoint (Làm Trò Chơi Ô Chữ, Câu Hỏi Trắc Nghiệm

Có 9 cách chọn chữ số hàng chục .

Có 8 cách chọn chữ số hàng đơn vị .

Số lượng số có ba chữ số khác nhau là : 9 x 9 x 8 = 648 ( số )

Số lượng số có ba chữ số mà trong mỗi số có ít nhất hai chữ số 0 là : 900 - 648 = 252 ( số )


số có 3 chữ số mà có ít nhất 2 số giống nhau sẽ có dạng như sau:aab => có 9x1x10 = 90 sốaba=> có 9x10x1 = 90 sốbaa => có 9x10x1 = 90 sốaaa => có 9x1x1 = 9 sốĐS 252


Các số có 5 chữ số mà trong đó có ít nhất có 2 chữ số giống nhau là phần bù của

" các số có 5 chữ số mà không có số nào giống nhau "Có 9*10*10*10*10 số có 5 chữ số (số 0 không đứng đầu).Có 9*9*8*7*6 số có 5 chữ số mà không có số nào giống nhauVậy kết quả cần tìm là :

9*10*10*10*10 - 9*9*8*7*6 = 62784 số thỏa mãn điều kiền đã cho !


Giải

Số có 3 chữ số có tất cả là 9 x 10 x 10 = 900 số

Số có 3 chữ số khác nhau là: 9 x 9 x 8 = 648 số

Số có 3 chữ số có ít nhất 2 chữ số giống nhau là: 900 - 648 = 252 số

ĐS: 252 số


Đề bài có phải là :Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà trong mỗi số có ít nhất 2 chữ số giống nhau.


Số số có 3 chữ số là : 9*10*10=900(số)

Số số có 3 chữ số khác nhau là : 9*9*8=648(số)

Số số có 3 chữ số mà trong đó có ít nhất 2 chữ số giống nhau là : 900-648=252(số)

Đáp số : 252 số


số có 3 chữ số tất cả là:8x10x10=900số

số có 3 chữ số khác nhau là:9x9x8=648 số

số có 3 chữ số ít nhất 2 sốgiống nhau là;900-648=252 số


Ta có các số : 1;2;3;4;5;6;7;8;9

Có 8 cách chọn cho các chữ số hàng trăm

Có 9 cách chọn cho các chữ số hàng chục

Có 9 cách chọn cho các chữ số hàng đơn vị

Nên có : 8 x 9 x9 = 648 ( cách chọn )

Mỗi cách chọn là một số

Vậy có tất cả 648 số thỏa mãn đề bài

Đáp số : 648 số


các số có ba chữ số là ( 999 - 100) :1 +1=900

là có 9 các chọn hàng trăm

9 các chọn hàng chục

8 cách chọn hàng đơn vị

có tất cả 9*9*8=648 (số )900-648+252


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà chữ số trong mỗi số đó có ít nhất 2 chữ số giống nhau

Đọc tiếp...


Số có 3 chữ số có tất cả là 9 x 10 x 10 = 900 số

Số có 3 chữ số khác nhau là: 9 x 9 x 8 = 648 số

Số có 3 chữ số có ít nhất 2 chữ số giống nhau là: 900 - 648 = 252 số

ĐS: 252 số


Nếu làaab thìcótất cả: 9 x 9 = 81 ( số)

Nếu làaba thìcótất cả: 9 x 9 = 81 ( số)

Nếu là baa thì có tất cả : 9 x 10 = 90 ( số)

Vậy có tất cả là : 81 + 81 + 90 = 252 (số)


có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà trong mỗi số đó có ít nhất 2 chữ số giống nhau

Đọc tiếp...
Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗