Director general là gì

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự au-79.net.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết lạc quan.
Bạn đang xem: Director general là gì

That is where a commissioner and a director general must lead, and you can give the staff the opportunity to lớn collaborate in that.
He did what he had always intended to do: he did not suspend the former director general; he decided khổng lồ move sầu him.
It is then for the director general khổng lồ take trương mục of that guidance in setting price limits in the 1999 periodic đánh giá.
The director general judged that the introduction of a midweek draw would be consistent with these duties.
The director general is nội dung lớn receive sầu further information relevant to the preparation of the application for leave.
She says that she seeks endorsement for the principle only, và that all the little detailed questions will be settled by the director general.
However, the director general does not currently have more specific powers over the individual elements of companies" charges.
As currently drafted, clause 50 means that the order will have sầu khổng lồ specify whether the director general has such a power or not.
Các cách nhìn của các ví dụ ko mô tả quan điểm của các chỉnh sửa viên au-79.net au-79.net hoặc của au-79.net University Press giỏi của các đơn vị trao giấy phép.


Xem thêm: Quà Tặng Mẹ Quà Gì Ngày 8 3 Nhiều Ý Nghĩa? Gợi Ý Quà Tặng Mẹ Nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3

*

lớn feel awkward because you are in a situation that you have sầu not experienced before or because you are very different from the people around you

Về câu hỏi này
*

Trang nhật ký cá nhân

‘Cooking up a storm’ và ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập au-79.net English au-79.net University Press Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng


Xem thêm: Bệnh Polyp Tử Cung Là Gì ? Triệu Chứng & Thuốc Những Điều Chị Em Cần Biết Về Polyp Cổ Tử Cung

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: Blockchain