Executing là gì

thi hành·thừa hành·thực hiện·biểu diển·diễn tấu·thi công·thể hiện·thực hành·hành quyết
In some languages, however, "part of a program" refers to lớn "portion of run time (time period during execution)", and is known as dynamic scope.

Bạn đang xem: Executing là gì


Tuy nhiên trong một số trong những ngôn từ, "một trong những phần chương thơm trình" đề cùa tới "một phần của thời hạn chạy (khoảng thời hạn trong những khi thực thi)", với được điện thoại tư vấn là tầm vực rượu cồn (dynamic scope).
Brown adau-79.netsed kinh doanh executives khổng lồ be less preoccupied with rigorous statistical analyses và the "analysis, planning, implementation, và control" Mã Sản Phẩm of management.
Brown khuim những bên điều hành kinh doanh bớt để mắt đến đối chiếu số liệu một phương pháp triệt nhằm với mô hình "đối chiếu, lập chiến lược, tiến hành với kiểm soát" vào cai quản.
(Romans 9:16; Revelation 20:6) Jehovah executed the Leau-79.nette Korah for presumptuously seeking the Aaronic priesthood.
(Rô-ma 9:16; Khải-huyền 20:6) Đức Giê-hô-va đã thực hiện phán xét trên Cô-rê nằm trong dòng Lê-au-79.net do ông đã tự thị mong kiếm chức tế lễ giành riêng cho chiếc họ A-rôn.
The episode was written by co-executive producer Ali Adler, making it the first episode not to lớn be written by any of the co-creators of Glee—Ryan Murphy, Brad Falchuk và Ian Brennan—and it was the second to lớn be directed by choreographer Adam Shankman, who helmed "The Rocky Horror Glee Show" in the second season.

Xem thêm: Tên Nhiệm Vụ Hàng Ngày Của Phụ Bản Hang Người Tuyết Là Gì? Các Câu Hỏi Thường Gặp


Tập phlặng được au-79.netết bởi đồng giám đốc tiếp tế của lịch trình Ali Adler, giúp "Pot o" Gold" thay đổi tập trước tiên ko được au-79.netết vì gần như đồng tạo nên của Glee— bao gồm Ryan Murphy, Brad Falchuk với Ian Brennan—tương tự như đổi mới tập thiết bị hai đạo diễn vì biên đạo múa Adam Shankman, tín đồ sẽ đảm nhiệm công au-79.netệc này trong "The Rocky Horror Glee Show" làm au-79.netệc mùa thiết bị nhì.
The regents also adopted aggressive policies toward the Qing"s Chinese subjects: they executed dozens of people và punished thousands of others in the wealthy Jiangnan region for literary dissent và tax arrears, and forced the coastal population of southeast China to move sầu inl& in order khổng lồ starve the Taiwan-based Kingdom of Tungning run by descendants of Koxinga.
Các nhiếp đáp bao gồm cũng vận dụng phần nhiều phương án ứng rắn so với những thần dân Trung Quốc: bọn họ xử tử hàng chục con người với trừng pphân tử hàng ngàn fan không giống làm au-79.netệc Giang Nam vì vụ án au-79.netết Minch sử cùng tội trốn thuế, với buộc người dân miền đông nam giới di dời vào sâu trông nội địa nhằm xa lánh Đảo Đài Loan - tức Vương quốc Đông Ninch vì con trai của Quốc tính gia là Diên Bình quận vương sẽ nạm quyền.
At the 1977 ZANU Congress in Chimoio, he was elected Special Assistant lớn President Mugabe và a member of ZANU"s National Executive.
Tại Đại hội Chimoio năm 1977, ông được bầu làm cho Trợ lý đặc trưng mang lại Tổng thống và là member của Ban Điều hành Quốc gia mang lại ZANU.
Although the Saudi government under King Khalid executed the rebels, the religious establishment that inspired them were given greater powers.
Mặc mặc dù chính phủ nước nhà Ả Rập Xê Út bên dưới quyền Khalid triển khai xử tử các phiến quân, song những tổ chức tôn giáo truyền cảm giác cho cái đó lại được trao mang đến quyền lực lớn hơn.
Activate this option if you want the selected gmail client lớn be executed in a terminal (e. g. Konsole