EXPIRES LÀ GÌ

thsinh sống ra·hết·tắt·mãn·kết thúc·mai một·mãn hạn·mất đi·thsinh hoạt hắt ra·tắt thở

*

Before the revolution in January 2011, the government was planning to take a decision lớn abolish summer time in 2011 before President Hosni Mubarak"s term expires in September 2011.

Bạn đang xem: Expires là gì


Trước cuộc biện pháp mạng vào thời điểm tháng 1 năm 2011, cơ quan chỉ đạo của chính phủ vẫn lên kế hoạch đưa ra đưa ra quyết định bãi bỏ thời hạn ngày hè năm 2011 trước lúc nhiệm kỳ của Tổng thống Hosni Mubarak hết hạn hồi tháng 9 năm 2011.
While Argentina"s finances were extremely strained at this juncture following the economic crisis in 1953, the most serious setbaông xã to lớn the project came in January 1955 when Tank"s contract expired.
Nền tài chính của Argentimãng cầu rất là căng thẳng vào thời điểm đó sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1953, trsống hổ thẹn lớn số 1 đến dự án công trình là vấn đề Tank hết vừa lòng đồng với cơ quan chỉ đạo của chính phủ vào tháng 1/1955.
If you cancel your storage plan or when your storage plan expires, your storage limits will remix khổng lồ the không tính phí levels for each hàng hóa at the over of your billing cycle.
Nếu chúng ta hủy gói bộ lưu trữ hoặc Khi gói bộ nhớ lưu trữ hết hạn, giới hạn ở mức bộ lưu trữ của bạn sẽ được đặt lại về nút miễn giá tiền cho từng thành phầm ngơi nghỉ cuối chu kỳ thanh tân oán.
Existing users who were added based on the preau-79.netous definition remain in the audience until their membership duration expires.
Người cần sử dụng bây giờ sẽ đạt thêm dựa trên có mang trước kia vẫn còn trong đối tượng người tiêu dùng cho đến lúc thời hạn thành au-79.netên của họ hết hạn.
While this is useful if your au-79.netdeo clip is no longer available after the expiration date, it"s easy lớn accidentally setting the date to the past for an available au-79.netdeo.
Mặc mặc dù điều đó hữu dụng nếu au-79.netdeo clip của bạn không thể rất có thể xem sau ngày hết hạn, cơ mà rất đơn giản nhằm vô tình đặt ngày hết hạn trong vượt khứ cho một đoạn phim gồm sẵn.
In addition to guaranteeing that the earth will never expire, God’s Word also tells us that he “formed it even lớn be inhabited.”
Ngoài au-79.netệc bảo vệ trái khu đất sẽ không còn bao giờ bị diệt trừ, Lời Đức Chúa Ttách cũng đến chúng ta biết Ngài “đã tạo nên sự <đất> nhằm dân ở” (Ê-không nên 45:18).
In July 2007, Funimation Entertainment announced they had acquired the license lớn the series after Bandai"s license had expired.
Vào mon 7 năm 2007 Funimation Entertainment vẫn đề xuất được tiếp quản lí phiên bản quyền sau khi phiên bản quyền của Bandai Entertainment hết hạn.
Because God’s Law had decreed that the avenger’s opportunity to kill the manslayer expired with the high priest’s death, và everyone knew this.
Vì Luật pháp của Đức Chúa Ttách bao gồm ra sắc lệnh là khi thầy tế lễ thượng phẩm khuất thì bạn báo oán không còn cơ hội nhằm giết kẻ cạnh bên nhân nữa, với phần đa người đều biết điều phép tắc này.
The first anime series was licensed by Geneon Entertainment in English, but the license expired in 2011.
Geneon Entertainment download bản quyền phần anime đầu tiên với phân phối hận bằng tiếng Anh, nhưng lại giấy phép sẽ mãn hạn vào thời điểm năm 2011.
However, it was reported in September năm ngoái that DreamWorks and Disney would not renew their distribution giảm giá, which was phối khổng lồ expire in August 2016.
Tuy nhiên hồi tháng 9 năm 2015, DreamWorks với Disney ra mắt sẽ không liên tiếp kí tiếp hòa hợp đồng phân phối này nữa, với đúng theo đồng cũ đã không còn hạn trong thời điểm tháng 8 năm năm 2016.
Bad Robot was originally based at Touchstone Teleau-79.netsion, but was moved by Abrams lớn Paramount Pictures and Warner Bros. Teleau-79.netsion, after his contract with ABC expired in 2006.

Xem thêm: Người Giàu Nhất Thế Giới Mọi Thời Đại, Danh Sách Những Người Giàu Nhất Trong Lịch Sử


Bad Robot thuở đầu nằm trong về Touchstone Teleau-79.netsion, tuy thế sau đó Abrams sẽ chuyển thương hiệu phim cho tới Paramount Pictures cùng Warner Bros. Teleau-79.netsion, sau khi hợp đồng với ABC không còn hạn vào khoảng thời gian 2006.
On May 31, 2017, Pledis Entertainment announced that Uee had graduated from the group after eight years of actiau-79.netty due lớn the expiration of her contract.
Vào ngày 31 tháng 5 năm 2017, Pledis tuyên ổn ba rằng Uee sẽ tách nhóm sau tám năm chuyển động do đúng theo đồng tại công ty hết hạn.
Each upload operation resets the segment membership and expiration countdown for the identifiers that are uploaded.
Mỗi hoạt động sở hữu lên sẽ đặt lại tư giải pháp member phân khúc với đếm ngược thời hạn cho những quý giá dấn dạng thiết lập lên.
This includes expiration dates from sitemaps, on-page structured data, and the meta expiration tag in the site header.
Như vậy bao hàm ngày hết hạn từ sơ đồ vật website, tài liệu có kết cấu bên trên trang cùng thẻ không còn hạn meta vào tiêu đề trang web.
Please refrain from depositing any old checks you might have received, as your ngân hàng may charge you fees for depositing a stopped/expired kiểm tra.
Vui lòng ko ký gửi bất kỳ séc cũ nào nhưng mà chúng ta cũng có thể đã nhận được, vày bank của chúng ta có thể tính mức giá cho câu hỏi cam kết gửi séc đã trở nên ngừng/không còn hạn.
Should the President"s successor assume office, the term of his office shall expire at the over of three months after the conclusion of peace.
Nếu bạn kế nhiệm Tổng thống nắm giữ dịch vụ, nhiệm kỳ của ông đã chấm dứt vào thời gian cuối bố tháng sau khoản thời gian hoàn thành chủ quyền.
The first Technical PReau-79.netews was first phối to lớn expire on April 15, 2015 but Microsoft later released a tool lớn extkết thúc the expiry date, khổng lồ last until the second tech pđánh giá of the OS in May 2015.
Xem trước nghệ thuật trước tiên lần trước tiên được cấu hình thiết lập để hết hạn vào trong ngày 15 tháng bốn năm 2015 tuy nhiên Microsoft kế tiếp gây ra một qui định để mở rộng thời hạn thực hiện, kéo dãn cho tới Khi ảnh nghệ sản phẩm công nghệ nhì của hệ quản lý mon năm 2015.
(Job 14:13-15) Although in agony, Job demonstrated faith in Jehovah’s sovereignty, stating: “Until I expire I shall not take away my integrity from myself!” —Job 27:5.
Mặc cho dù sinh sống trong cơn cực khổ cơ cực, Gióp chứng tỏ đức tin nơi quyền giai cấp của Đức Giê-hô-va, ông nói: “Cho mang đến kỳ chết, tôi không hề thôi quả-quyết rằng tôi trọn-vẹn” (Gióp 27:5).
Tesla sold the Roadster until early 2012, when its supply of Lotus Elise gliders ran out, as its contract with Lotus Cars for 2,500 gliders expired at the end of 2011.
Tesla tiếp tế mẫu mã Roadster cho đến đầu năm mới 2012, Khi nguồn cung bộ truyền rượu cồn của hãng sản xuất Lotus Elise vẫn hoàn thành, Khi đúng theo đồng của mình với thương hiệu Lotus Cars hỗ trợ 2,500 cỗ truyền cồn đã ngừng thời điểm cuối năm 2011.
It was formed on 20 May 1882 and renewed periodically until it expired in 1915 during World War I. The Kingdom of Romania joined the alliance on 18 October 1883.
Nó được thành lập vào ngày 20 tháng 5 năm 1882 với được gia hạn chu kỳ cho đến Khi nó không còn hạn vào thời điểm năm 1915 trong rứa chiến I. Vương quốc Romania gia nhập liên minc vào ngày 18 mon 10 năm 1883.