Greenhouse Gases Là Gì

Từ vựng IELTS chủ thể môi trường thiên nhiên (Environment) thì tương đối thông dụng trong đề thi IELTS. Vì vắt, bây giờ au-79.net sẽ tổng vừa lòng list những trường đoản cú vựng thịnh hành tuyệt nhất. Hy vọng nội dung bài viết này đích thực bổ ích so với các bạn.

Bạn đang xem: Greenhouse gases là gì


STTTừ vựngNghĩa
1Environmental pollution độc hại môi trường
2Contamination sự làm truyền nhiễm độc
3Protection/preservation/conservation bảo vệ/bảo tồn
4Air/soil/water pollution độc hại không khí/đất/nước
5Wind/solar power/energy năng lượng gió/khía cạnh trời
6Alternatives giải pháp cố kỉnh thế
7Solar panel tấm tích điện phương diện trời
8Greenhouse cảm giác đơn vị kính
9Government’s regulation sự điều chỉnh/lao lý của chủ yếu phủ
10Shortage/ the laông chồng of sự thiếu hụt hụt
11Carbon dioxin CO2
12Culprit (of) thủ phạm (của)
13Ecosystem khối hệ thống sinh thái
14Soil erosion xói mòn đất
15Woodland/forest fire cháy rừng
16Deforestation phá rừng
17Gas exhaust/emission khí thải
18Natural resources tài nguyên ổn thiên nhiên
19Greenhouse gas emissions khí thải bên kính
20A marine ecosystem hệ sinh thái dưới nước
21The ozone layer tầng ozon
22Pollutant chất tạo ô nhiễm
23Polluter người/tác nhân tạo ô nhiễm
24Pollution sự ô nhiễm/quy trình ô nhiễm
25Preserve biodiversity bảo tồn sự nhiều mẫu mã sinh học
26Adsorption sự hấp phụ
27Acid deposition mưa axit
28Acid rain mưa axit
29Activated carbon than hoạt tính
30Ground water nguồn nước ngầm
31The soil đất
32Crops mùa màng
33Absorption sự hấp thụ
34Thorny/head-aching/head splitting đau đầu
35Serious/acute nghiêm trọng
36Excessive vượt mức
37Fresh/pure trong lành
38Activated sludge bùn hoạt tính
39Aerobic attached-growth treatment process Quá trình cách xử lý sinch học hiếu khí dính bám
40Aerobic suspended-growth treatment process Quá trình xử lý sinc học tập hiếu khí lơ lửng
41Toxic/poisonous độc hại
42Effective/efficient/efficacious hiệu quả
43Cut/reduce sút thiểu
44Conserve duy trì gìn
45Make use of/take advantage of tận dụng/lợi dụng
46Over – abuse lạm dụng quá quá mức
47Halt/discontinue/stop giới hạn lại
48Pollutive bị ô nhiễm
49Pollute ô nhiễm
50Dispose/release/get rid of thải ra
51Contaminate/pollute làm ô nhiễm/làm lây truyền độc
52Catalyze (for) xúc tác (cho)
53Exploit knhị thác
54Degrade ecosystems/habitats/the environment làm cho suy thoái hệ sinch thái/môi trường sống
55Harm the environment/wildlife/marine life tổn hại đến môi trường/cuộc sống từ nhiên/đời sống dưới nước
56Threaten natural habitats/coastal ecosystems/a species with extinction rình rập đe dọa môi trường sống từ nhiên/hệ sinh thái xanh ven bờ/tương đương loài có nguy cơ tiềm ẩn hay chủng
57Deplete natural resources/the ozone layer làm hết sạch tài nguyên ổn thiên nhiên/tầng ozon
58Tackle/cope with/deal with/grapple giải quyết
59Damage/destroy phá hủy
60Limit/curb/control hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát
61Cause/contribute to lớn climate change/global warming gây ra/đóng góp thêm phần vào sự biến hóa khí hậu/tăng cao lên toàn cầu
62Produce pollution/CO2/greenhouse (gas) emissions làm ra ô nhiễm/khí CO2/khí thải đơn vị kính
63Damage/destroy the environment/a marine ecosystem/the ozone layer/coral reefs tàn phá môi trường/hệ sinh thái bên dưới nước/tầng ozon/rặng san hô
64Limit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollution hạn chế/ngnạp năng lượng chặn/kiểm soát sự ô nhiễm không gian, nước, bầu khí quyển, môi trường
65Cut/reduce pollution/greenhouse gas emissions bớt sự ô nhiễm hoặc lượng khí thải đơn vị kính
66Offset carbon/CO2 emissions có tác dụng giảm lượng khí thải carbon/CO2
67Reduce (the kích thước of) your carbon footprint có tác dụng bớt (size của) lốt chân carbon của người tiêu dùng.

Xem thêm: Lộ Trình Độ Tiếng Anh Intermediate Là Gì Và Thuộc Cấp Bậc Nào Trong Tiếng Anh?

68Pollute rivers and lakes/waterways/the air/the atmosphere/the environment/oceans có tác dụng ô nhiễm và độc hại sinh sống cùng hồ/luồng nước/không khí/thai khí quyển/môi trường/đại dương
69Contaminate groundwater/the soil/food/crops làm ô nhiễm và độc hại nguồn nước ngầm/đất/thực phẩm/mùa màng
70Log forests/rainforests/trees chặt phá rừng/rừng nhiệt đới/cây cối
71Address/combat/tackle the threat/effects/impact of climate change giải quyết/phòng lại/ xử lý hầu hết ăn hiếp dọa/hình họa hưởng/ảnh hưởng của chuyển đổi khí hậu
72Fight/take action on/reduce/stop global warming đấu tranh/hành động/giảm/ngăn chặn sự tăng cao lên toàn cầu
73Raise awareness of environmental issues nâng cấp dấn thức về rất nhiều vụ việc môi trường
74Save sầu the planet/the rainforests/an endangered species cứu giúp lấy hành tinh/phần lớn vùng đồi núi nhiệt độ đới/loài động vật hoang dã tất cả nguy hại tốt chủng.
75Achieve/promote sustainable development đạt được/hệ trọng sự phát triển bền vững
76Preserve/conserve biodiversity/natural resources bảo tồn/ duy trì gìn sự đa dạng chủng loại sinch học/tài nguyên ổn thiên nhiên
77Protect endangered species/a coastal ecosystem đảm bảo an toàn chủng loài gồm nguy cơ tiềm ẩn tốt chủng/hệ sinh thái ven bờ
78Prevent/stop soil erosion/overfishing/massive deforestation/damage khổng lồ ecosystems ngăn chặn sự xói mòn đất/sự đánh bắt cá vượt mức/sự hủy hoại rừng trên diện rộng/sự tàn phá hệ sinh thái

Trên đó là tất cả từ vựng IELTS chủ thể môi trường thiên nhiên (Environment) được sử dụng thịnh hành với thông dụng tuyệt nhất nhưng mà các bạn cần phải biết. Hi vọng lên tiếng mà lại au-79.net cung cấp đem về hầu như biết tin có ích nhưng mà nhiều người đang tìm kiếm tìm.