Finish Each Of The Following Sentences In Such A Way That It Means The Same As The Sentence Printed Before It

*

*
Thầy Phan Khắc Nghệ


*
Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng


Cô Trang Anh


*
Thầy Nguyễn Tiến Lượng


Thi online 2 – Câu thụ động – P1 (trắc nghiệm)
Thi online 1 – Câu thụ động – P2 (trắc nghiệm)
*
Đề thi thử TN THPT môn Hóa học 2021 - Trường trung học phổ thông Quỳnh Tchúng ta - Thái Bình - lần 1
*
Live sầu - Tính đối kháng điệu của hàm phân thức (đựng tmê man số m)
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 - Đề minc họa số 23 - Cô Minch Vân
Bài soát sổ năng lượng môn Tiếng Anh - Khóa 2022

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it.

1/ He never suspected that the money had been stolen.=>> At no time________________________________2/ It’s my opinion that you should take more exercise.=>> If I _________________________________3/ He was very sorry that he didn’t see Andrey on her trip to lớn London.=>> He greatly regretted_________________________________________________4/ While I strongly disapprove of your behavior, I will help you this time.=>> Despite my______________________________________5/ I was not surprised lớn hear that Harry had failed his driving thử nghiệm.=>> It came___________________________________________


1/ At no time did he suspect (that) the money had been stolen/ someone had stolen the money.

Bạn đang xem: Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it

Cấu trúc đảo ngữAt no time + dạng đảo ngữ : ko khi nào, chẳng bao giờ VD: I don’t think she loves me => At no time bởi I think she loves me2/ If I were you, I’d take more exercise.Dùng kết cấu câu ĐK loại 2: If S + were + O, S + would + V nguyên thể3/ He greatly regretted not seeing Andrey on her trip to London.

Xem thêm: Prezi Desktop Old Versions

Cấu trúc: ‘Regret’ + (not) V-ing : nuối tiếc về việc đã (không) có tác dụng e.g : I regret spending too much money last week ._ ‘ regret’ + to-V : xin lỗi trước lúc thông đưa thông tin xấu .e.g : I regret lớn tell you that you can’t meet our requirements . 4/ Despite my svào disapproval of your behavior, I will help you this time.Cấu trúc: Despite / In spite of + các danh từ: Mặc dù5/ It came as no surprise lớn me that Harry had failed his driving demo.Cấu trúc: It seems that = it appears that = it look as if/ as though = It come as…: giống như rằng