Hemolysis là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ au-79.net.Học những từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Hemolysis là gì

Glucose-6-phosphate isomerase deficiency associated with nonspherocytic hemolytic anemia in the mouse : an animal mã sản phẩm for the human disease.
Hemolytic anaemia and axinh tươi mitral regurgitation caused by a torn cusp of a porcine mitral prosthetic valve 7 years after implantation.
It demonstrates limited hemolytic activity but is does show evidence of urease activity và the ability to lớn use sucrose, mannose & trehathảm bại.
Rapid deterioration of kidney function (axinh tươi kidney injury) & microangiopathic hemolytic anemia (destruction of blood cells) may also occur.
Splenomegaly is usually associated with increased workload (such as in hemolytic anemias), which suggests that it is a response lớn hyperfunction.
This antitoàn thân is important because it is the most frequent cause of hemolytic disease of the newborn.
The venom consists of a mixture of proteins, including the hemolytic stonustoxin, the proteinaceous verrucotoxin, and the cardiotoxic cardioleputin.
Hence, hemolytic disease will develop only after birth: first to 4th day in foal & 3 to 7 days in newborn mules.

Xem thêm: Sinh Ngày 25/10 Cung Gì - Sinh Ngày 25/10 Là Cung Gì

Babesiosis may be suspected when a person with such an exposure history develops persistent fevers and hemolytic anemia.
Các cách nhìn của những ví dụ không trình bày quan điểm của những biên tập viên au-79.net au-79.net hoặc của au-79.net University Press giỏi của những nhà trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn au-79.net English au-79.net University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications