Intensive là gì

* tính từ - mạnh, có cường độ lớn - làm mạnh mẽ, làm sâu sắc - tập trung sâu =intensive bombing + sự ném bom tập trung =intensive sầu study + sự nghiên cứu sâu - (y học) tăng liều, ngày càng tăng liều - (ngôn ngữ học) nhấn mạnh !intensive sầu farming - thâm canh *Chuim ngành gớm tế -cường độ mạnh -mạnh *Chulặng ngành kỹ thuật -dồn dập -mạnh *Lĩnh vực: toán và tin -có chiều sâu -có cường độ lớn

Cụm Từ Liên Quan :


Bạn đang xem: Intensive là gì

capital - intensive //

*Capital - intensive - (Econ) (ngành) dựa nhiều vào vốn, sử dụng nhiều vốn. + Một kỹ thuật tạo thành A được coi là sử dụng nhiều vốn hơn so với kỹ thuật tương đương B nếu tỷ số vốn so với CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT khác của A lớn hơn B.


capital - intensive economy //

*Capital - intensive economy - (Econ) Nền tởm tế dựa nhiều vào vốn. + Một nền gớm tế vào đó nhiều số các kỹ thuật tạo nên là sử dụng NHIỀU VỐN.(Xem CAPITAL INTENSITY)


capital-intensive //

*capital-intensive sầu * tính từ - cần nhiều vốn, đòi hỏi phải có vốn lớn *Chulặng ngành khiếp tế -cần đầu bốn vốn lớn -tập trung nhiều vốn


capital-intensive sầu sector //

*Capital-intensive sầu sector - (Econ) Ngành bao quát nhiều vốn + Một ngành tởm tế vào đó các kỹ thuật mang tới chủ yếu BAO HÀM NHIỀU VỐN (Xem CAPITAL INTENSITY, CAPITAL INTENSIVE TECHNIQUES, APPROPRIATE TECHNOLOGY). *Chulặng ngành kinh tế -lĩnh vực tập trung nhiều vốn


capital-intensive sầu techniques //

*Capital-intensive sầu techniques - (Econ) Các kỹ thuật dựa nhiều vào vốn + Một phương pháp mang đến có tỷ trọng VỐN cao hơn nữa bất cứ yếu tố đem đến nào khác. (Xem CAPITAL, FACTORS OF PRODUC-TION). *Chuyên ổn ngành tởm tế -các kỹ thuật tập trung nhiều vốn


energy-intensive //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: vật lý -tốn năng lượng *Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: vật lý -tốn năng lượng


intensive sầu agriculture //

*Chuyên ổn ngành ghê tế -nông nghiệp thâm canh -thâm canh *Chuyên ngành kỹ thuật -rạm canh


intensive care //

*intensive care * danh từ - sự snạp năng lượng sóc đặc biệt đối với những người bệnh nặng *Chuim ngành kỹ thuật -quyên tâm dồn dập


intensive sầu distribution //

*Chuyên ổn ngành tởm tế -rao bán tập trung -triển lẵm tập trung, rạm nhập


Xem thêm: Guide Jax Mùa 11: Bảng Bổ Trợ Jax Rừng Mùa 6, Cách Chơi Jax Mùa 11

intensive sầu margin //

*Intensive sầu margin - (Econ) Giới hạn thâm canh. + Trường hợp giảm lơi tức vật chất đối với vốn và lao động lúc đất đai là cố định.


intensiveness /in"tensivnis/

* danh từ - độ mạnh, sự có cường độ lớn, khả năng làm mạnh lên - tính mạnh liệt, tính sâu sắc - tính tập trung, tính sâu (nghiên cứu...) *Chulặng ngành tởm tế -độ mạnh


labour intensive //

*Labour intensive - (Econ) Sử dụng nhiều lao động, rạm dụng nhiều lao động.


research-intensive //

*Chuyên ngành tởm tế -cần nhiều công tác nghiên cứu -chuyên sâu vào công việc điều nghiên -tập trung nhiều vào việc nghiên cứu


resource-intensive //

*Chuim ngành gớm tế -cần tập trung -cần tập trung nhiều tài ngulặng -nhiều tài nguyên


zone of intensive sầu economic development //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -vùng phát triển khiếp tế mạnh


capital intensive sầu company/industry //

*Chulặng ngành gớm tế -đơn vị nặng vốn -ngành công nghiệp nặng vốn


imr (intensive sầu mode recording) //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán và tin -sự ghi chế độ mạnh


intensive mode recording (imr) //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán & tin -sự ghi chế độ mạnh


Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha - Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển Chuyên ổn Ngành Kinc Tế, Hàng Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary