Ngày Nhập Học Tiếng Anh Là Gì

Nhập học tập tiếng Anh là amission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày tựu ngôi trường của sinh viên khi trúng tuyển chọn vào các ngôi trường đại học trải qua thẳng hay trực tuyến.

Bạn đang xem: Ngày nhập học tiếng anh là gì


Nhập học giờ Anh là Admission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày vào học tập được ngôi trường thông báo trước mang lại sinh viên Lúc nhập học tập.

khi học viên được trúng tuyển chọn vào những trường học viên ước muốn. Các ngôi trường đại gọc đã gửi giấy báo trúng tuyển với ngày nhập học tập đến học sinh.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ thể giáo dục.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: Bảng điểm.

Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: Bằng, chứng từ.

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: Bằng cung cấp.

*

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: Sở giáo dục.

Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: Sở môn.

College /ˈkɑːlɪdʒ /: Cao đẳng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: Chủ nhiệm bộ môn, trưởng bộ môn.

Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: Đào sản xuất.

Pass /pæs /: Điểm trung bình.

Credit / ˈkredɪt/: Điểm hơi.

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm xuất sắc.

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm xuất nhan sắc.

Xem thêm: Wag Là Gì ? Những Nàng Wags ‘Nóng Bỏng Nhất Thế Giới’

Pass (an exam) /pæs/: Đỗ.

Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: Giấy knhị sinh.

Conduct /kənˈdʌkt /: Hạnh kiểm.

Materials /məˈtɪriəlz/: Tài liệu.

Performance /pərˈfɔːrməns /: Học lực.

Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): Học kỳ.

Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br), dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): Ký túc xá.

Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: Lễ tốt nghiệp.

Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /: Số lượng học sinh nhập học.

Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: Nhập học tập.

Một số chủng loại câu tiếng Anh về nhập học tập.

As a result of increased educational access, enrollment rates more than doubled between 1996 và 2006.

Do năng lực tiếp cận giáo dục tăng lên, xác suất nhập học tăng gấp đôi từ năm 1996 đến năm 2006.

The enrollment rate of Chinese classes at university màn chơi increased by 51% from 2002 lớn năm ngoái.

Tỷ lệ nhập học tập những lớp giờ Trung sống cung cấp ĐH đã tăng 51% từ thời điểm năm 2002 cho năm năm ngoái.

Bài viết nhập họcgiờ Anh là gì đượctổng hòa hợp bởi vì gia sư trung vai trung phong giờ đồng hồ Anh au-79.net.