Site Manager Là Gì

Để Ship hàng bài toán học tập tốt giờ Anh nghành nghề xây dựng cho những người đi làm việc, au-79.net xin share bộ tự điển giờ đồng hồ anh siêng ngành thiết kế về tên thường gọi chức danh quá trình vào nghành nghề dịch vụ tạo ra. Các chúng ta thuộc tìm hiểu thêm nhé.


*

People on site: Người sống công trường

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị thi công

Plants & equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng với thiết bị

Owner /’ounə/: Chủ đơn vị, Chủ đầu tư

Contracting officer: Viên chức thống trị hòa hợp đồng

Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: thay mặt công ty đầu tư

Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức làm chủ thích hợp đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: Tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: Nhân viên giám sát

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: Kiến trúc sư thường xuyên trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình xây dựng

Officer in charge of safe and hygiene: Viên chức phú trách nát dọn dẹp và sắp xếp bình an lao cồn cùng môi trường.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư đảm bảo hóa học lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group: team trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây dựng

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư phát hành dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư xử lý nước

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cung cấp nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, khảo sát điều tra viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: Dự toán thù viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người phân phát thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

Worker /’wə:kə/: Công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: Người học vấn đề

Laborer: Lao động phổ thông

Skilled workman: Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ nước ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn đơn vị, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, trang trí nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

Steel-fixer: Thợ Fe ( cốt thnghiền )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scafthư mục /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: Nhà thầu

Main contractor: Nhà thầu chính

Sub-contractor: Nhà thầu phụ


*
“Tiếng Anh bồi” tất cả tương xứng với môi trường công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường văn phòng còn tồn tại không hề ít. Dù bị...