Tax Declaration Là Gì

Kê khai thuế (giờ Anh: Tax Declaration) là Việc tín đồ nộp thuế trình diễn các số liệu, hồ sơ tương quan cho nhiệm vụ thuế của fan nộp thuế đến cơ quan quản lí lí thuế.

Bạn đang xem: Tax declaration là gì


*

Kê knhì thuế là việc người nộp thuế trình bày các số liệu, hồ sơ liên quan tiền đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế cho cơ quan liêu quản lí thuế.


Người nộp thuế phải knhị chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung vào tờ knhị thuế theo mẫu do Bộ Tài chính q ui định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu q ui định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan tiền quản lí thuế trực tiếp.


Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời về các nội dung kê knhị với cơ quan lại thuế.


Đối với loại thuế knhì theo tháng, quí hoặc năm, nếu trong kì tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế mang đến cơ quan liêu thuế theo đúng thời hạn q ui định , trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

Xem thêm: Tuổi Canh Thân Mua Xe Màu Gì ? Mua Xe Màu Gì? Bí Mật 1980 Mua Xe Màu Gì, Xe Làm Ăn, Xe Gia Đình


Hồ sơ kê khai thuế được chấp nhận thì người nộp thuế phải nộp số thuế đã knhì, đã tính theo đúng thời hạn q ui định vào giá cả Nhà nước . Trong trường hợp thông tin kê khai không chính xác, không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời hạn thì bị ấn định thuế.


Mỗi loại thuế, và các khoản nộp túi tiền Nhà nước sự so sánh có hồ sơ kê knhì và cách thức kê knhì sự so sánh.


Người knhị có trách nhiệm nộp đầy đủ, đúng hạn hồ sơ knhì thuế cho cơ quan thuế quản lí trực tiếp, vào trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ thì được Thủ trưởng cơ quan thuế quản lí trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.


Đăng kí thuế là việc người nộp thuế kê knhị với cơ quan liêu thuế hoặc cơ quan liêu đăng kí marketing các thông tin định danh của mình (đây là các thông tin cơ bản để phân biệt người nộp thuế với những người nộp thuế khác).


Với cá nhân thì đó là các thông tin về họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ... Với tổ chức kinh doanh thì đó là các thông tin về tên tổ chức, trụ sở chính, địa chỉ các cơ sở tạo nên và cửa hàng, vốn sale, ngành nghề sale, người đại diện theo pháp luật...